Ochrona Informacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Tajemnica przedsiębiorstwa Tajemnica przedsiębiorstwa Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Email Drukuj PDF

Częstą praktyką jest, że firmy startując w przetargach utajniają część oferty powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Czynią to oczywiście dlatego, aby konkurencja nie wiedziała zbyt wiele o ich ofercie. Co jednak się stanie, jeśli firma zastrzeże informacje, które powinny być jawne?

Otóż w takim wypadku przedsiębiorcy nie grożą jakiekolwiek konsekwencje. Poparciem tej tezy jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05), zgodnie z którą zastrzeżenie informcji, która powinna być upubliczniona, nie może być przyczyną odrzucenia oferty.

Sąd stwierdza, że jeśli wykonawca utajni coś, co w rzeczywistości nie będzie stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, zamawijący powinien po prostu przełożyć ten fragment oferty do części jawnej.

Z kolei konkurenci, jeśli uważają że inni startujący w przetargu bezpodstawnie zastrzegają pewne elementy oferty, mogą zawsze jednak protestować, jednak kiedy to może nastąpić? W literaturze możemy spotkać trzy poglądy na ten temat:

1) termin na złożenie protestu należy liczyć od chwili otwarcia oferty.

2) liczy się moment zapoznania się z ofertą konkurencji.

3) decydujący jest dzień rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W opinii ekspertów, najbezpieczniej jest liczyć czas od dnia otwarcia oferty. Zgodnie z art. 180 ust. 2 prawa zamówień publicznych, protest można wnosić w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach będących podstawą jego wniesienia. Odmiennie należy liczyć czas na wniesienie protestu w przypadku, gdy zamawiający poinformuje startujących w przetargu, że będzie badał poprawność zastrzeżenia poufności i dopiero po analizie zadecyduje, czy informacje zastrzeżone mogą być rzeczywiście objęte klauzulą "tajemnica przedsiębiorstwa" w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku termin na złożenie protestu nalezy liczyć od dnia, w którym zamawiający zdecyduje, jakie informcje z ofert mają zostać tajemnicą przedsiębiorstwa. Z kolei jeśli starujący w przetargu wystąpi o wgląd do ofert konkurencji, to czas na złożenie protestu należy liczyć od dnia, w którym treść oferty zostanie mu udostępniona.